درسهای کسب و کار در پرواز

آخرين  روز كار من در اورشليم بود و بايد به خانه ام در عمان، اردن، بر مي گشتم. يک بليط حمل و نقل از نزديکي باجه دمشق خريدم که مرا به تقاطع مرز پل الن بي سلطان حسين مي رساند. کمي عجله داشتم، چون قرار بود مرز در ساعت 1 بعد از ظهر بسته شود، [...]