صنعت غذاهای کنسروی

واژه کنسرو از کلمه یونانی ‘’conservar’’ به معنی حفظ کردن گرفته شده است. بنابر این می توان به این نکته اشاره کرد که کنسرو کردن در صنایع غذایی شامل فرآیند حفظ کردن ماده غذایی از فاسد شدن و قراردادن آن در درون ظرف ها ی کامل بسته بندی شده و توسط گرما و حرارت استریلیزه [...]