توسعه و دموکراسی

دموکراسی رشد را پایدار می سازد،رشد بدون دموکراسی می تواند اتفاق بیفتد اما توسعه بدون دموکراسی ناممکن است . توسعه اقتصادی منجر به ظهور نهادهای دموکراتیک و برقراری  از راه ترکیب عواملی می شود که فرآیند توسعه ایجاب می کند: نخست و مهم تر از همه توسعه اقتصادی ساختار اجتماعی جامعه را تغییر می دهد [...]