تعریف توسعه و چگونگی دستیابی به آن

توسعه را می توان به مثابه مجموعه تفکیک ناپذیری از آزادی ، رفاه ، گسترش فرصت ها و انتخاب ها و بر قراری اصول حقوق بشر در یک جامعه مدنی تعریف کرد که از طریق توانمندسازی ، واقع گرایی ، سازندگی ، عقل گرایی و هماوردی میسر می شود. به عبارت دیگر توسعه با توسعه [...]