یک راهنمای ۳ مرحله ای برای هموار کردن جریان کار

اگر در مراحل آغازين شروع يک کار جديد از هر سرپرستي بپرسيد که اصول اخلاق حرفه اي در شرکت او چيست، به احتمال بسيار زياد پاسخ خواهد داد: " هر چيزي که باعث شود تا کارها انجام شوند". چنانچه به مدت چند ماه يا چند سال برنامه اي براي جذب کارمندان جديد در برنامه کاري [...]