تغییر تفکر توسعه اقتصادی

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و آزاد شدن تعداد بسیار زیادی از کشورها از نظام استعماری گذشته،اغلب کشورهای توسعه نیافته استراتژی های توسعه خود را در تضاد با گذشته تدوین کردند که مشخصه آن،تجارت آزاد در دوران استعماری و بازار کنترل نشده بود،در اوایل دهه 1950 تلاش های آگاهانه برای محدود کردن [...]