کشف ۳۳۳/۶۲۶ تن برداشت غیر مجاز ماده مخلوط کوهی طی بازدید از معادن شهرستان ری در آبان ماه امسال توسط مسئولان اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ری

0
67
کشف ۳۳۳/۶۲۶ تن برداشت غیر مجاز ماده مخلوط کوهی طی بازدید از معادن شهرستان ری در آبان ماه امسال توسط مسئولان اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ری

ارسال یک دیدگاه