مهندس مجتبی شیر قاضی: ارزیابی و نظارت ها نشان داد که برندهای خوشنام حقوق مصرف کننده را اولویت داده و پذیرفته اند

0
49
مهندس مجتبی شیر قاضی: ارزیابی و نظارت ها نشان داد که برندهای خوشنام حقوق مصرف کننده را اولویت داده و پذیرفته اند

ارسال یک دیدگاه