محمد رضا نعمت زاده: بعد از بیست و چند سال که از اولین طرح ساماندهی استان تهران گذشته است،اجرای دوباره این طرح در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل حیاتی و الزامی است

0
82
محمد رضا نعمت زاده: بعد از بیست و چند سال که از اولین طرح ساماندهی استان تهران گذشته است،اجرای دوباره این طرح در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل حیاتی و الزامی است

ارسال یک دیدگاه