محمد رضا قاهری بدر: انتقال صنف پوشاک تهران به شهرک صنعتی پوشاک تا پایان سال آینده اجرایی می شود

0
48
محمد رضا قاهری بدر: انتقال صنف پوشاک تهران به شهرک صنعتی پوشاک تا پایان سال آینده اجرایی می شود

ارسال یک دیدگاه