قیمت روز مسکن مشهد

0
29

جدید ترین نرخ مسکن مشهد، با سندباد

این صفحه در حال بروز رسانی می باشد…

جمعه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ، ۱۲:۲۲:۰۰
قیمت مسکن در مشهد
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
نوکاریزنو ساز---
التیمورنو ساز---
گلشهرنو ساز---
پنجننو ساز---
میدان عسگریهنو ساز---
بلوار مهرآبادنو ساز---
میدان عدالتنو ساز---
کارمندان اولنو ساز---
کارمندان دومنو ساز---
شهرک اقدسیهنو ساز---
شهرک امیرآبادنو ساز---
شهرک شهید بهشتینو ساز---
شهرک عسگریهنو ساز---
شهرک ثامننو ساز---
بلوار جمهوری اسلامینو ساز---
میدان ۱۷ شهریورنو ساز---
میدان شهدانو ساز---
بلوار شهید کشورینو ساز---
شهرک سیمان شهرنو ساز---
مال آبادنو ساز---
میدان فلسطیننو ساز---
قلعه آبکوهنو ساز---
سجادشهرنو ساز---
۶۰۰ دستگاهنو ساز---
اسماعیل آبادنو ساز---
بوعکینو ساز---
زیبا شهرنو ساز---
شهرک فرهنگیاننو ساز---
هاشمیهنو ساز---
آب و برقنو ساز---
شهرک نجفینو ساز---
شهرک سپاهنو ساز---
شهرک صابرنو ساز---
شهرک شهربانینو ساز---
شهرک صدفنو ساز---
بزرگراه امام علینو ساز---
شهرک کوششنو ساز---
شهرک بهدارینو ساز---
شهرک لشگرنو ساز---
قاسم آبادنو ساز---
شهرک شهید مطهرینو ساز---
کال زرکشنو ساز---

ارسال یک دیدگاه