قیمت روز مسکن مشهد

0
66

جدید ترین نرخ مسکن مشهد، با سندباد

این صفحه در حال بروز رسانی می باشد…

جمعه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ، ۱۲:۲۲:۰۰
قیمت مسکن در مشهد
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  نوکاریزنو ساز---
  التیمورنو ساز---
  گلشهرنو ساز---
  پنجننو ساز---
  میدان عسگریهنو ساز---
  بلوار مهرآبادنو ساز---
  میدان عدالتنو ساز---
  کارمندان اولنو ساز---
  کارمندان دومنو ساز---
  شهرک اقدسیهنو ساز---
  شهرک امیرآبادنو ساز---
  شهرک شهید بهشتینو ساز---
  شهرک عسگریهنو ساز---
  شهرک ثامننو ساز---
  بلوار جمهوری اسلامینو ساز---
  میدان ۱۷ شهریورنو ساز---
  میدان شهدانو ساز---
  بلوار شهید کشورینو ساز---
  شهرک سیمان شهرنو ساز---
  مال آبادنو ساز---
  میدان فلسطیننو ساز---
  قلعه آبکوهنو ساز---
  سجادشهرنو ساز---
  ۶۰۰ دستگاهنو ساز---
  اسماعیل آبادنو ساز---
  بوعکینو ساز---
  زیبا شهرنو ساز---
  شهرک فرهنگیاننو ساز---
  هاشمیهنو ساز---
  آب و برقنو ساز---
  شهرک نجفینو ساز---
  شهرک سپاهنو ساز---
  شهرک صابرنو ساز---
  شهرک شهربانینو ساز---
  شهرک صدفنو ساز---
  بزرگراه امام علینو ساز---
  شهرک کوششنو ساز---
  شهرک بهدارینو ساز---
  شهرک لشگرنو ساز---
  قاسم آبادنو ساز---
  شهرک شهید مطهرینو ساز---
  کال زرکشنو ساز---

ارسال یک دیدگاه