قیمت روز مسکن تهران

0
45

جدید ترین نرخ مسکن تهران، با سندباد

دوشنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ، ۱۳:۵۲:۲۲
منطقه ۱
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
تجریش . میدان قدسنو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . طباطبایی پورنو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . واعظینو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . سعد آبادنوساز۱۲,۱۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . فناخسرونوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . جعفرآبادنو ساز۱۰,۲۰۰,۰۰۰
الهیه . گلنارنوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . خزر شمالینوساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . کوهیارنو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . شریفی منشنوساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . کوه سفیدنو ساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . مقدس اردبیلینوساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . انتهای آصفنوساز۱۳,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . پسیاننو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . فیروز كوه غربینوساز۱۳,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . کیهاننو ساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . مردانینوساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
محمودیه . سالارنو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه . ملکینو ساز۱۳,۵۰۰,۰۰۰
محمودیه . اردیبهشتنوساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه . صفای اصفهانینو ساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه . پارك وینوساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرک صدفنو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
ولنجک . ساساننو ساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
ولنجک . بلوار دانشجونو ساز۱۱,۲۰۰,۰۰۰
ولنجک . گلستاننو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ولنجك . خیابان نهمنوساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ولنجك . میدان دانشگاهنوساز۹,۵۰۰,۰۰۰
شهرک شهید محلاتی۵۶,۰۰۰,۰۰۰
شهرک دانشگاهنوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
شهرک گلهانوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
دركه . كوهسارنوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
ازگل . بلوار قائمنوساز۶,۸۰۰,۰۰۰
ازگل . گلچین جنوبینو ساز۶,۷۰۰,۰۰۰
ازگل . خیابان درختینوساز۹,۳۰۰,۰۰۰
ازگل . بلوار صدرنژادنو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
ازگل . میدان میوه و تره بارنو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
رستم آبادنوساز---
دارآباد . ۲۰ متری آفرینشنو ساز۷,۹۰۰,۰۰۰
دار آباد . بلوار هاشمی۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰
دارآباد . میدان دارآبادنو ساز۸,۰۰۰,۰۰۰
دارآباد . محدوده موزه دارآبادنو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
كاشانك . خیابان امیرنوساز۷,۸۰۰,۰۰۰
كاشانك . خیابان امیرصبورینوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . شهید احمد ازگلینو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
سوهانک . سوهانینو ساز۵,۷۰۰,۰۰۰
سوهانک . بیدستاننو ساز۸,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . بشارتنو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . محدوده کمیته امدادنو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
منظریهنوساز۹,۳۰۰,۰۰۰
قیطریه . محدوده پارک قیطریهنو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . صاحبینوساز۸,۶۰۰,۰۰۰
قیطریه . بهار جنوبینو ساز۹,۵۰۰,۰۰۰
قیطریه . چیذرنو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . سه راه قیطریهنوساز۱۰,۱۰۰,۰۰۰
قیطریه . دستور شمالینوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
قیطریه . بلوار كاوهنوساز۹,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . شهرک کوثرنو ساز۵,۴۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . شهرک ابوذرنو ساز۵,۲۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . اوشاننو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . شهرک لالهنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
تجریش . مقصود بیگنوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تجریش . میدان قدسنوساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوراننوساز۱۴,۷۰۰,۰۰۰
شهرک ابوذرنو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نورنوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه شمالی . خیابان ثروتینوساز۱۸,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه . کوهستاننوساز۱۱,۵۰۰,۰۰۰
فرمانیه . سلیمینوساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
فرمانیه . فروردیننو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه . اندرزگونوساز۸,۸۰۰,۰۰۰
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینانوساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
صاحبقرانیهنوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب . رمضانینوساز۸,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب . محدوه آتش نشانینوساز۶,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب . بوعلینو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
جماران . حسن پورنوساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران - مژدهنوساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران - امیدوارنوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران - همایوننوساز۹,۸۰۰,۰۰۰
نیاوران - شمال کاخنو ساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران - پارک مهرنو ساز۱۳,۳۰۰,۰۰۰
دربند - محدوده کلانترینو ساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
دربند - بعد از کاخ سعدآبادنو ساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
دربند - گلابدرهنو ساز۴,۵۰۰,۰۰۰
دربند - اسدالهینو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . گلستان شمالینو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . گلستان جنوبینوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . خیابان گلزارنوساز۶,۵۰۰,۰۰۰
اقدسیه . خیابان سپندنوساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . بلوار مجدینوساز۶,۳۰۰,۰۰۰
آجودانیه . کوچه ۲ شرقینوساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
آجودانیه . خیابان صومعه زادهنوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . خیابان آذرمینوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . پورابتهاجنو ساز۸,۵۰۰,۰۰۰
آجودانیه . بهزادنو ساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . محدوده پارك شطرنجنوساز۱,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملینوساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی . محدوده مترو قیطریهنو ساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
باغ فردوس . محدوده پمپ بنزیننو ساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
باغ فردوس . ناصرینو ساز۱۱,۱۰۰,۰۰۰
باغ فردوس . گلستاننو ساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
فرشته . آقا بزرگینو ساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
فرشته . تختینو ساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فرشته . بوسنی هرزگویننو ساز۱۶,۵۰۰,۰۰۰
کامرانیه . چهارراه کامرانیهنو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه . شیبانینو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه . کلهرینو ساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
کامرانیه . دژم جونو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه . پرستونو ساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
دیباجی شمالینو ساز۸,۵۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك نفتنو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك قائمنوساز۶,۰۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك صدفنو ساز۵,۲۰۰,۰۰۰
اوین . دركهنوساز۷,۲۰۰,۰۰۰
اوین . كچوئینوساز۶,۵۰۰,۰۰۰
اوین . کوهسارنو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
آراجنو ساز---
منطقه ۲
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
شهرك غرب . فاز ۲۲۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرك غرب . فاز ۵۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰
شهرك غرب . فاز ۶۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
گیشا . خیابان ۲۷نوساز۷,۸۰۰,۰۰۰
گیشا . خیابان ۳۳نوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
گیشا . خیابان ۳۶نوساز۸,۰۰۰,۰۰۰
گیشا . خیابان ۴۰نوساز۷,۷۰۰,۰۰۰
كوی فراز . نیلوفرنو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
كوی فراز . مینانو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
كوی فراز . شهرك بوعلینو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
سعادت آباد بلوار فرحزادنو ساز۴,۷۰۰,۰۰۰
سعادت آباد . بلوار ۲۴ مترینو ساز۹,۸۰۰,۰۰۰
سعادت آباد . بلوار پاك نژادنو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
شهرك غرب . فلامكنوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرك غرب . بلوار دریانوساز۹,۸۰۰,۰۰۰
شهرك غرب . سپهرنوساز۹,۲۰۰,۰۰۰
گیشا . خیابان پیروزینوساز۷,۴۰۰,۰۰۰
گیشا . جلال آل احمدنوساز۷,۰۰۰,۰۰۰
مرزداران . ایثارنوساز۶,۵۰۰,۰۰۰
مرزداران . ابراهیمینوساز۶,۴۰۰,۰۰۰
مرزداران . سپهرنوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
مرزداران . اطاعتی جنوبینوساز۶,۲۰۰,۰۰۰
مرزداران . خرم رودینوساز۶,۵۰۰,۰۰۰
مرزداران . البرزنوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
مرزداران . ناهیدنوساز۶,۲۰۰,۰۰۰
جلال آل احمد . پل آزمایش۵۵,۰۰۰,۰۰۰
جلال آل احمد . پل گیشانوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
تهران ویلا . جواد حسینینوساز۷,۲۰۰,۰۰۰
تهران ویلا . امام منتظرنوساز۷,۲۰۰,۰۰۰
تهران ویلا . رحیم زادهنوساز۶,۴۰۰,۰۰۰
ستارخان . كاشانی پورنوساز۶,۵۰۰,۰۰۰
ستارخان . بهبودینوساز۶,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان . همایونشهر جنوبینوساز۴,۸۰۰,۰۰۰
ستارخان . بلوارگلابنوساز۵,۶۰۰,۰۰۰
ستارخان . رحیمی اصلنوساز۵,۵۰۰,۰۰۰
منطقه ۳
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
اختیاریه شمالی . غفورینو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان۵۷,۴۵۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی . دوقوز۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی . میدان اختیاریهنوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
اختیاریه . مسعودنوساز۹,۵۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . برادران جوزینوساز۹,۱۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . منظریهنوساز۹,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . عین آبادینوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . گركانینوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
دروس . سورینوساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دروس . یارمحمدینوساز۱۳,۷۰۰,۰۰۰
دروس . راستواننوساز۱۱,۴۰۰,۰۰۰
دروس . احتشامیهنوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دروس . وارستهنوساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قلهك . یخچالنوساز۹,۰۰۰,۰۰۰
قلهك . پورمشكاتینوساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قلهك . محدوده مترو قلهكنوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
زرگنده . خاقانینوساز۱۱,۸۰۰,۰۰۰
زرگنده . عمرانی۲۵,۵۰۰,۰۰۰
میدان مینا . داراب نیانوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ضرابخانه۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰
میدان ونك . برزیل شرقینوساز۸,۰۰۰,۰۰۰
سئول . شهرك سئولنوساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
سئول . شهرك فجر۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰
سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . روبروی جام جمنوساز۹,۵۰۰,۰۰۰
ولیعصر . خیابان جام جمنوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . محدوه پارك وینوساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . ۴ راه پارك وینوساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . خاكزادنوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
آفریقا . چهارراه جهان كودكنوساز۱۳,۵۰۰,۰۰۰
منطقه ۴
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر۳۳,۵۰۰,۰۰۰
شهرك حكیمیه . پگاهنوساز۵,۵۰۰,۰۰۰
حكیمیه . شهرك والفجر۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
جشنواره . زهدینو ساز۳,۹۰۰,۰۰۰
جشنواره . درختینو ساز۴,۵۰۰,۰۰۰
جشنواره . اسفندانینو ساز۴,۱۰۰,۰۰۰
جشنواره . ۱۵ متری مطهرینو ساز۳,۹۰۰,۰۰۰
جشنواره . امیننو ساز۳,۴۰۰,۰۰۰
جشنواره . شهید نقدینو ساز۴,۰۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . ۴ راه خاورنو ساز۵,۴۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراجنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . عبادی جنوبینو ساز۵,۷۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . حیدرخانینو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
تهران پارس . شهرك پارسنو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرك امید۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
دلاوران . والاییان شمالینو ساز۳,۸۰۰,۰۰۰
دلاوران . تكاوران شمالینو ساز۳,۵۰۰,۰۰۰
دلاوران . آزادگان شمالینو ساز۳,۵۰۰,۰۰۰
هنگام . چهارراه استقلالنو ساز۴,۵۰۰,۰۰۰
فلكه سوم تهرانپارس۵۴,۲۰۰,۰۰۰
شهید عراقی . كشورینو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
شهید عراقی . پایدار فردنو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
میدان هروی . ظابطینو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
میدان هروی . مكران جنوبینو ساز۶,۷۰۰,۰۰۰
لویزان . شیان ۳نو ساز۵,۷۰۰,۰۰۰
لویزان . شاه رضایینو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . لاهیجانینو ساز۴,۵۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . كرمان شمالینو ساز۵,۱۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . ۱۶ متری دومنو ساز۵,۳۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالینو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . میدان ملتنو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبینو ساز۴,۷۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی . ۳ راه ارامنهنو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
منطقه ۵
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
جنت آباد شمالی . شهید ساسانینو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . بلوار بعثتنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . بهارستاننو ساز۴,۶۵۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . اقاقیانو ساز۵,۱۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . گلزار شرقینو ساز۵,۶۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . شهرك مبعثنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . ۲۲ متری شقایقنو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . حصاركنو ساز۲,۷۰۰,۰۰۰
آبشناساننو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
شهران . وسكنو ساز۶,۱۰۰,۰۰۰
شهران . كوهسارنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
شهران . محدوده پاسگاهنو ساز۴,۷۰۰,۰۰۰
شهران . فلكه اولنو ساز۵,۲۰۰,۰۰۰
پونك . میدان پونكنو ساز۶,۸۰۰,۰۰۰
پونك . سردار جنگلنو ساز۶,۱۰۰,۰۰۰
پونك . بلوار كمالینو ساز۶,۷۰۰,۰۰۰
پونك . بلوار همیلانو ساز۶,۶۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بلوار آلالهنو ساز۴,۸۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بهنامنو ساز۷,۸۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بلوار اباذرنو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
باغ فیض . طالقانینو ساز۴,۶۰۰,۰۰۰
باغ فیض . ۲۲ بهمننو ساز۵,۳۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . شربیانی غربینو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . مرادینو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . قدسنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
اندیشه شمالینو ساز۴,۸۰۰,۰۰۰
شهرك امید۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰
منطقه ۶
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
یوسف آباد . خیابان ۱۱نو ساز۸,۵۰۰,۰۰۰
امیر آباد . باباطاهرنو ساز۷,۱۰۰,۰۰۰
امیر آباد . كارگر شمالینو ساز۶,۲۰۰,۰۰۰
امیر آباد . محدوده پارک لالهنو ساز۶,۴۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی . مشاهیرنو ساز۶,۷۰۰,۰۰۰
جمشیدیه . جبلینو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
میدان فلسطین۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
محدوده پارك ساعینو ساز۸,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . جهان آرانو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . بوعلی سینانو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . جهان مهرنو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . بیستوننو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
منطقه ۷
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
سبلان جنوبی . ۱۰ متری بانكنو ساز۳,۲۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . ابراهیم حسنینو ساز۳,۸۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . نوبختنو ساز۸,۷۰۰,۰۰۰
میدان سپاهنو ساز۴,۷۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . حقیقت پسندنو ساز۳,۳۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . ملك۶۵,۸۰۰,۰۰۰
آپادانا . نوبختنو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
باغ صبانو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . شهید علیپورنو ساز۳,۷۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . زنده دلان۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰
تركمنستاننو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
آپادانا . مرغابنو ساز۸,۶۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . داوودآبادینو ساز۳,۶۰۰,۰۰۰
خواجه نظام . اجاره دار۳۳,۲۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی . اندیشهنو ساز۸,۱۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . محسن آزادینو ساز۳,۹۰۰,۰۰۰
خواجه نظام . مانگار۳۳,۵۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی . ابن یمیننو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
شریعتی . پایین تراز بهار شیرازنو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی . محدوه پل صدرنو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی . ماهرو زادهنو ساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی . سهیلنو ساز۱۱,۹۰۰,۰۰۰
منطقه ۸
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
مجیدیه شمالی . امیر نیانو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . حسینینو ساز۵,۲۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنانو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰
جانبازان غربینو ساز۳,۹۰۰,۰۰۰
نارمك . ۴۶ متری غربینو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان ۱۶نو ساز۵,۶۰۰,۰۰۰
نارمك . مرجاننو ساز۶,۲۰۰,۰۰۰
نارمك . سمنگاننو ساز۵,۸۰۰,۰۰۰
نارمك . دمیرچینو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمك . مهرنو ساز۶,۶۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان هلال احمرنو ساز۶,۱۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان ۹۷نو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان ۴۶نو ساز۵,۳۰۰,۰۰۰
نارمك . مدائن شمالینو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
نارمك . چهارراه تلفنخانهنو ساز۴,۹۰۰,۰۰۰
نارمك . دردشتنو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
وحیدیه . تسلیحاتنو ساز۴,۱۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . اردیبهشتنو ساز۴,۸۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . اردیبهشت ۱۵۴نو ساز۷,۱۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . رشید جنوبینو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس .خیابان ۲۲۰نو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . فلکه ۴نو ساز۵,۲۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . دماوندنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . بلوار پرویننو ساز۴,۲۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . بلوار شاهدنو ساز۴,۷۰۰,۰۰۰
منطقه ۹
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
فتحنو ساز---
آذرینو ساز---
آزادی . بلوار استاد معین۳۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بوتان۳۰---
منطقه ۱۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
سی متری جینو ساز---
جیحوننو ساز---
بریانکنو ساز۲,۹۰۰,۰۰۰
میدان هاشمینو ساز---
رودكی جنوبی۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهید عظیمینو ساز۲,۹۰۰,۰۰۰
کاروننو ساز---
آذربایجاننو ساز۴,۵۰۰,۰۰۰
کمیلنو ساز---
قصرالدشتنو ساز---
سبحانینو ساز---
بلوار زنجاننو ساز---
منطقه ۱۱
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
کاشاننو ساز---
مولوینو ساز---
میدان منیریهنو ساز---
میدان راه آهننو ساز---
معیرینو ساز---
میدان حق شناسنو ساز---
امیریهنو ساز---
كارگر جنوبی۹۳,۰۰۰,۰۰۰
وحدت اسلامینو ساز---
میدان حرنو ساز---
میدان گمرکنو ساز---
منطقه ۱۲
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
پامنارنو ساز---
میدان دربندنو ساز---
سبزه میداننو ساز---
چهارراه سیروسنو ساز---
لاله زار نونو ساز---
رینو ساز---
میدان اعدام / محمدیهنو ساز---
میدان فردوسینو ساز۴,۸۰۰,۰۰۰
میدان قیامنو ساز---
میدان بهارستاننو ساز---
مازندراننو ساز۲,۹۰۰,۰۰۰
خراساننو ساز---
چهار راه سرچشمهنو ساز---
میدان ابن سینانو ساز---
میدان شاهپورنو ساز---
منطقه ۱۳
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
تهران نو - بخشی فردنو ساز---
فلکه روز مادرنو ساز---
میدان آشتیانینو ساز---
نیروی هوایینو ساز---
کوی زینبیهنو ساز---
میدان لوزینو ساز---
شهبازینو ساز---
تهران نو - غدیرنو ساز---
افروزنو ساز---
تهران نو - هاشمینو ساز---
چهارراه کوکاکولانو ساز---
منطقه ۱۴
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
ده حقی / آهنگنو ساز---
پاسدار گمنامنو ساز---
پیروزی - مقدادنو ساز---
اصفهانکنو ساز---
پیروزی - شکوفهنو ساز---
خاوراننو ساز---
صد دستگاهنو ساز---
فرح آبادنو ساز---
محلاتینو ساز---
پرستارنو ساز---
پیروزی - پرستار شمالینو ساز---
افسریهنو ساز---
درودیاننو ساز---
پیروزی - نبرد شمالینو ساز---
منطقه ۱۵
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
فلکه اول مشیریهنو ساز---
افسریهنو ساز---
بزرگراه آزادگاننو ساز---
خاوران / جاده خراساننو ساز---
ذوالفقارینو ساز---
شهرک سجادیهنو ساز---
کیان شهرنو ساز---
منطقه ۱۶
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
هزار دستگاهنو ساز---
خانی آبادنو ساز---
میدان ابریشمنو ساز---
پارک بعثتنو ساز---
شهرک طالقانینو ساز---
بزرگراه بعثتنو ساز---
خیابان جوادیهنو ساز---
میدان باربرینو ساز---
ترمینال جنوبنو ساز---
میدان رباط کریمنو ساز---
میدان وصالنو ساز---
خزانهنو ساز---
میدان بهمننو ساز---
نازی آبادنو ساز---
منطقه ۱۷
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
زهتابینو ساز---
امین الملکنو ساز---
وصفناردنو ساز---
قلعه مرغینو ساز---
یافت آبادنو ساز---
ابوذرنو ساز---
خزانه فلاحنو ساز---
منطقه ۱۸
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
ابراهیم آبادنو ساز---
میدان الغدیرنو ساز---
کوی مهرزادنو ساز---
نوروز آبادنو ساز---
اسماعیل آبادنو ساز---
شهرک طالقانینو ساز---
میدان معلمنو ساز---
سعید آبادنو ساز---
میدان جانبازاننو ساز---
منطقه ۱۹
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
صالح آباد غربینو ساز---
نعمت آبادنو ساز---
شهرک بستاننو ساز---
شهرک ابوذرنو ساز---
دولت خواهنو ساز---
میدان جهادنو ساز---
شهرک شریعتینو ساز---
صالح آباد شرقینو ساز---
عبدل آبادنو ساز---
منطقه ۲۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
حمزه آبادنو ساز---
اقدسیهنو ساز---
مالک آبادنو ساز---
شهررینو ساز---
شهرک شهردارینو ساز---
دیلمان شمالینو ساز---
دیلمان جنوبینو ساز---
منطقه ۲۱
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
شهرک استقلالنو ساز---
شهرک دانشگاه تهراننو ساز---
افسریهنو ساز
تهرانسرنو ساز---
منطقه ۲۲
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
زیبادشت پاییننو ساز---
زیبادشت بالانو ساز---
شهرک چشمهنو ساز---
شهرک صدرانو ساز---

ارسال یک دیدگاه