قیمت باتری

0
13

جدید ترین نرخ باتری، با سندباد

سه شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ، ۱۰:۵۷:۰۳
نیرو (صبا باطری)
آمپر قیمت ( تومان )
۵۰ اسیدی ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ اسیدی ۱۳۷,۰۰۰
۶۰ اسیدی ۱۴۵,۰۰۰
۶۶ اسیدی ۱۵۸,۰۰۰
۷۰ اسیدی ۱۶۵,۰۰۰
۷۴ اسیدی ۱۷۱,۰۰۰
۸۰ اسیدی ۱۹۲,۰۰۰
۸۸ اسیدی ۲۰۲,۰۰۰
۹۰ اسیدی ۲۰۵,۰۰۰
۱۰۰ اسیدی ۲۱۹,۰۰۰
۱۲۰ اسیدی ۲۶۰,۰۰۰
۱۵۰ اسیدی ۳۰۰,۰۰۰
۱۷۰ اسیدی ۳۴۰,۰۰۰
۲۰۰ اسیدی ۳۹۰,۰۰۰
۵۰ اتمی ۱۴۱,۰۰۰
۵۵ اتمی ۱۴۵,۰۰۰
۶۰ اتمی ۱۵۵,۰۰۰
۶۶ اتمی ۱۷۰,۰۰۰
۷۴ اتمی ۱۸۰,۰۰۰
۹۰ اتمی ۲۱۵,۰۰۰
پوما .دلکور . سین . شارک . رویال
آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۶۵,۰۰۰
۳۵ پوما ۱۶۵,۰۰۰
۴۵ ۱۷۵,۰۰۰
۴۵ پوما ۱۸۵,۰۰۰
۵۵ ۱۹۰,۰۰۰
۶۰ ۲۰۰,۰۰۰
۶۲ ۲۱۰,۰۰۰
۶۵ ۲۲۰,۰۰۰
۶۶ ۲۲۰,۰۰۰
۷۰ ۲۳۵,۰۰۰
۷۴ ۲۴۵,۰۰۰
۸۰ ۲۵۵,۰۰۰
۸۸ ۳۰۰,۰۰۰
۹۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۹۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۷۰,۰۰۰
۱۶۰ ۴۹۰,۰۰۰
۱۷۰ ۵۱۰,۰۰۰
۱۸۰ ۵۳۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
جگوار - هانکوک - تایگر
آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۵۵ ۱۷۵,۰۰۰
۶۰ ۱۸۵,۰۰۰
۶۲ ۲۰۰,۰۰۰
۶۶ ۲۰۰,۰۰۰
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰
۷۴ ۲۳۰,۰۰۰
۸۰ ۲۴۵,۰۰۰
۸۸ ۲۷۰,۰۰۰
۹۰ ۲۷۵,۰۰۰
۱۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۵۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۳۰,۰۰۰
۱۷۰ ۴۷۰,۰۰۰
۱۸۰ ۴۹۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
ارس
آمپر قیمت ( تومان )
۵۰ (L۲) ۱۷۱,۰۰۰
۵۵ (L۲) ۱۸۷,۰۰۰
۶۰ (پیکانی قطب برعکس) ۲۰۴,۰۰۰
۶۰ (ریویی ۶۰۶۸) ۲۰۴,۰۰۰
۶۲ (L۲) ۲۱۰,۰۰۰
۶۶ (L۳) ۲۲۳,۰۰۰
۷۰ (پیکانی قطب برعکس ۷۰۲۴) ۲۳۷,۰۰۰
۷۰ (قطب موافق ۷۰۲۹) ۲۳۷,۰۰۰
۷۴ (L۳) ۲۵۰,۰۰۰
۸۸ (L۴ کوتاه) ۲۹۵,۰۰۰
۱۰۰ (L۴ کوتاه) ۳۳۵,۰۰۰
هایلوکس
آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۰۵,۰۰۰
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ ۱۸۰,۰۰۰
۶۲ ۱۸۵,۰۰۰
۶۶ ۱۹۸,۰۰۰
۷۰ ۲۱۰,۰۰۰
۷۵ ۲۲۵,۰۰۰
۸۸ ۲۶۵,۰۰۰
۹۰ ۲۷۰,۰۰۰
۱۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۶۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۵۰,۰۰۰
۱۷۰ ۵۱۰,۰۰۰
۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
اوراستارت - سولایت - لاجیکس
آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۵۵ ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ ۱۷۵,۰۰۰
۶۶ ۱۹۰,۰۰۰
۷۰ ۲۰۰,۰۰۰
۷۴ ۲۲۰,۰۰۰
۸۰ ۲۳۰,۰۰۰
۸۸ ۲۶۰,۰۰۰
۹۰ ۲۶۵,۰۰۰
۱۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
۱۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۱۵۰ ۴۱۵,۰۰۰
۱۶۰ ۴۳۰,۰۰۰
۱۷۰ ۴۵۰,۰۰۰
۱۸۰ ۴۷۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
پرادو
آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۵۵ ۱۷۰,۰۰۰
۶۰ ۱۹۰,۰۰۰
۶۲ ۱۹۵,۰۰۰
۶۶ ۲۰۵,۰۰۰
۷۰ ۲۲۰,۰۰۰
۷۵ ۲۳۰,۰۰۰
۸۸ ۲۷۵,۰۰۰
۹۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۷۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۷۰,۰۰۰
۱۶۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
اوربیتال (سپاهان)
آمپر قیمت ( تومان )
۵۰ سیلد ( اتمی ) ۱۵۵,۰۰۰
۵۵ سیلد ( اتمی ) ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ سیلد ( اتمی ) ۱۷۵,۰۰۰
۶۶ سیلد ( اتمی ) ۱۹۵,۰۰۰
۷۰ سیلد ( اتمی ) ۲۱۰,۰۰۰
۷۴ سیلد ( اتمی ) ۲۱۵,۰۰۰
۸۸ سیلد ( اتمی ) ۲۶۰,۰۰۰
۱۰۰ سیلد ( اتمی ) ۲۹۰,۰۰۰
۱۵۰ سیلد ( اتمی ) ۴۲۰,۰۰۰
۲۰۰ سیلد ( اتمی ) ۵۴۰,۰۰۰
۵۰ (اسیدی) ۱۵۰,۰۰۰
۵۵ (اسیدی) ۱۶۰,۰۰۰
۶۰ (اسیدی) ۱۷۰,۰۰۰
۶۶ (اسیدی) ۱۹۰,۰۰۰
۷۰ (اسیدی) ۲۰۰,۰۰۰
۷۴ (اسیدی) ۲۱۰,۰۰۰
۸۸ (اسیدی) ۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰ (اسیدی) ۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ (اسیدی) ۳۱۰,۰۰۰
۱۵۰ (اسیدی) ۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰ (اسیدی) ۴۶۰,۰۰۰
۲۰۰ (اسیدی) ۵۰۰,۰۰۰
اطلس
آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۵۰,۰۰۰
۴۵ ۱۶۰,۰۰۰
۵۵ ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ ۱۷۵,۰۰۰
۶۵ ۱۹۰,۰۰۰
۶۶ ۱۹۰,۰۰۰
۷۰ ۲۰۰,۰۰۰
۷۴ ۲۲۰,۰۰۰
۸۰ ۲۳۰,۰۰۰
۸۸ ۲۶۰,۰۰۰
۹۰ ۲۶۵,۰۰۰
۱۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
۱۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۱۵۰ ۴۱۵,۰۰۰
۱۶۰ ۴۳۰,۰۰۰
۱۷۰ ۴۵۰,۰۰۰
۱۸۰ ۴۷۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
اتمیک
آمپر قیمت ( تومان )
۵۰ اتمی ۱۵۵,۰۰۰
۵۵ اتمی ۱۶۵,۰۰۰
۶۰ اتمی ۱۷۵,۰۰۰
۶۶ اتمی ۱۹۵,۰۰۰
۷۰ اتمی ۲۱۰,۰۰۰
۷۴ اتمی ۲۱۵,۰۰۰
۸۸ اتمی ۲۶۰,۰۰۰
۱۰۰ اتمی ۲۹۰,۰۰۰
۵۰ اسیدی ۱۵۰,۰۰۰
۵۵ اسیدی ۱۶۰,۰۰۰
۶۰ اسیدی ۱۷۰,۰۰۰
۶۶ اسیدی ۱۹۰,۰۰۰
۷۰ اسیدی ۲۰۰,۰۰۰
۷۴ اسیدی ۲۱۰,۰۰۰
۸۸ اسیدی ۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰ اسیدی ۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ اسیدی ۳۱۰,۰۰۰
۱۵۰ اسیدی ۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰ اسیدی ۴۶۰,۰۰۰
۲۰۰ اسیدی ۵۰۰,۰۰۰
راکت
آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ۱۲۵,۰۰۰
۴۵ ۱۳۵,۰۰۰
۵۵ ۱۵۰,۰۰۰
۶۰ ۱۶۵,۰۰۰
۶۶ ۱۸۰,۰۰۰
۷۰ ۱۹۳,۰۰۰
۷۴ ۲۰۵,۰۰۰
۸۸ ۲۴۵,۰۰۰
۹۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۳۸,۰۰۰
۱۵۰ ۴۲۵,۰۰۰
۲۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
برنا
آمپر قیمت ( تومان )
۳۵ ---
۴۵ ---
۵۰ ۱۵۰,۰۰۰
۵۵ ۱۶۷,۰۰۰
۶۰ ۱۸۰,۰۰۰
۶۲ ---
۶۶ ۲۰۵,۰۰۰
۷۰ ---
۷۴ ۲۲۰,۰۰۰
۸۰ ---
۸۸ ۲۷۰,۰۰۰
۹۰ ---
۱۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۷۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۲۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۰۰,۰۰۰

ارسال یک دیدگاه