قیمت آهن آلات

2
23

جدید ترین نرخ آهن آلات، با سندباد

چهارشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ، ۱۴:۵۶:۳۴
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۵۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏)‎-۲,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۲۷,۰۰۰ (‎-۰.۴۸%‏)‎-۳,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۰۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۲۴,۰۰۰ (‎-۱.۱۸%‏)‎-۱۱,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۰۸۳,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏)‎-۲,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۲۸۲,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‏)‎-۳,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۲,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۲۱۰ (‎-۱.۳۴%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲,۰۸۵ (‎-۱.۱۸%‏)‎-۲۵‏
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۰۸۵ (‎-۱.۱۸%‏)‎-۲۵‏
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۰۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۰۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۰۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۰۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۰۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۰۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۰۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۰۷۰ (۰.۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۳,۰۴۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۲۰x۱۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۳,۱۴۰ (‎-۰.۶۳%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۲۵x۱۰ ایرانی شاخه ۵.۵ ۳,۱۴۰ (‎-۰.۶۳%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۳۰x۱۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۳,۱۴۰ (‎-۰.۶۳%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۲۰x۲۰ ایرانی - ۷ ۳,۰۷۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۲۵x۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۳,۱۲۰ (‎-۰.۶۴%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۳۰x۲۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۳,۰۶۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۳۰x۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳,۰۴۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۳۰x۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳,۰۴۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۴۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳,۰۴۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۶۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳,۰۴۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۴۰x۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۳,۰۸۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۷۰x۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳,۰۴۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو قوطی ۸۰x۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳,۰۴۰ (‎-۰.۶۵%‏)‎-۲۰‏
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۱۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۱۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۱۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۱۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۱۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۵۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۳۷۰ (۰.۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۲۰ ۲,۷۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۹۰ ۲,۷۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۳۶۰ ۲,۷۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۴۳۵ ۲,۴۶۰ (‎-۱.۲۰%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۵۸۰ ۲,۴۶۰ (‎-۱.۲۰%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۷۲۰ ۲,۴۶۰ (‎-۱.۲۰%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۸۶۵ ۲,۴۶۵ (‎-۱.۰۰%‏)‎-۲۵‏
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۴۶۰ (‎-۱.۲۰%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۴۳۰ (‎-۰.۴۱%‏)‎-۱۰‏
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۳۵۰ (‎-۰.۸۴%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۳۵۰ (‎-۰.۸۴%‏)‎-۲۰‏
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱,۹۷۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۲۵x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۹۷۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۳۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۹۷۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۴۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۹۷۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۹۷۵ (۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۸۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۴۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۴۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۴۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۴۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۵۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۷۷۰ (۰.۰۰%)۰

2 دیدگاه

ارسال یک دیدگاه