پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ ، ۱۳:۵۴:۰۷
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۴۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۹۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۶۶۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۷۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۸۹۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۰۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۲۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱,۷۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱,۵۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱,۵۲۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱,۵۲۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲,۳۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x۱۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲,۴۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x۱۰ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲,۴۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۱۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲,۴۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x۲۰ ایرانی - ۷ ۲,۴۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲,۴۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۲۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۳۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۳۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۳۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۳۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰x۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۳۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۸۰x۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۳۷۰ (۰.۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱,۷۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۲۳۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۲۴۰ (۰.۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۳۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۲۰ ۲,۲۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۹۰ ۲,۲۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۳۶۰ ۲,۲۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۴۳۵ ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۵۸۰ ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۷۲۰ ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۸۶۵ ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۲۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۲۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۲۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۲۴۰ (۰.۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۲۵x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۳۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۴۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۲۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲,۹۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲,۹۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲,۹۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۲۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰