جدید ترین نرخ آهن آلات، با سندباد

شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ، ۱۴:۵۴:۳۷
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۳۰,۰۰۰ (‎-۱.۸۳%‏)‎-۸,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۱۵,۰۰۰ (‎-۱.۳۴%‏)‎-۷,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۶۰,۰۰۰ (‎-۵.۰۴%‏)‎-۳۵,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۲۸,۰۰۰ (‎-۲.۵۹%‏)‎-۲۲,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۳۵,۰۰۰ (‎-۱.۸۴%‏)‎-۲۵,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲,۳۵۰ (‎-۱.۶۷%‏)‎-۴۰‏
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۳۷۰ (‎-۰.۸۴%‏)‎-۲۰‏
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۲۷۵ (‎-۲.۷۸%‏)‎-۶۵‏
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۲۷۵ (‎-۲.۷۸%‏)‎-۶۵‏
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۲۷۵ (‎-۲.۷۸%‏)‎-۶۵‏
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۲۷۵ (‎-۲.۷۸%‏)‎-۶۵‏
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۲۷۵ (‎-۲.۷۸%‏)‎-۶۵‏
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۲۷۵ (‎-۲.۷۸%‏)‎-۶۵‏
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۲۷۵ (‎-۲.۷۸%‏)‎-۶۵‏
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۲۷۵ (‎-۲.۷۸%‏)‎-۶۵‏
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۳,۰۵۰ (‎-۰.۹۷%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۲۰x۱۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۳,۱۵۰ (‎-۰.۹۴%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۲۵x۱۰ ایرانی شاخه ۵.۵ ۳,۱۵۰ (‎-۰.۹۴%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۳۰x۱۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۳,۱۵۰ (‎-۰.۹۴%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۲۰x۲۰ ایرانی - ۷ ۳,۰۹۰ (‎-۰.۹۶%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۲۵x۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۳,۱۵۰ (‎-۰.۹۴%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۳۰x۲۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۳,۰۹۰ (‎-۰.۹۶%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۳۰x۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳,۰۵۰ (‎-۰.۹۷%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۳۰x۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳,۰۵۰ (‎-۰.۹۷%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۴۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳,۰۵۰ (‎-۰.۹۷%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۶۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳,۰۵۰ (‎-۰.۹۷%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۴۰x۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۳,۰۸۰ (‎-۰.۹۶%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۷۰x۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳,۰۵۰ (‎-۰.۹۷%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو قوطی ۸۰x۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳,۰۵۰ (‎-۰.۹۷%‏)‎-۳۰‏
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۴۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۴۰۰ (‎-۲.۰۴%‏)‎-۵۰‏
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۴۰۰ (‎-۲.۰۴%‏)‎-۵۰‏
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۴۰۰ (‎-۲.۰۴%‏)‎-۵۰‏
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۴۰۰ (‎-۲.۰۴%‏)‎-۵۰‏
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۴۰۰ (‎-۲.۰۴%‏)‎-۵۰‏
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۴۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۴۰‏
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۴۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۴۰‏
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۴۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۴۰‏
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۴۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۴۰‏
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۴۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۴۰‏
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۴۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۴۰‏
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۴۰۰ (‎-۱.۶۴%‏)‎-۴۰‏
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳,۰۰۰ (‎-۰.۹۹%‏)‎-۳۰‏
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۲۰ ۲,۶۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۹۰ ۲,۶۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۳۶۰ ۲,۶۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۴۳۵ ۲,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۵۸۰ ۲,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۷۲۰ ۲,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۸۶۵ ۲,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۵۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۲۵x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۳۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۴۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۲,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۴۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۳۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۲۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۳۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۲۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۳۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰