قیمت آهن آلات

2
164

جدید ترین نرخ آهن آلات، با سندباد

پنجشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ، ۱۴:۳۳:۱۲
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۳۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۴۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۶۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۲,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۵۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۲,۳۷۵ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۳۷۵ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۴۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۴۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۴۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۴۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۴۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۴۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۴۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۴۳۰ (۰.۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲,۹۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰x۱۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۳,۰۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵x۱۰ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲,۹۶۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x۱۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۳,۰۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۰x۲۰ ایرانی - ۷ ۲,۹۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۲۵x۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲,۹۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x۲۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲,۹۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۹۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۹۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۹۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۶۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۹۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۴۰x۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۹۷۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۷۰x۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۹۷۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو قوطی ۸۰x۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۹۱۰ (۰.۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۴۶۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۴۹۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۴۹۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۴۹۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۳,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۷۶۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۷۶۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۷۷۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۸۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۸۵۰ (۰.۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۸۹۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۲۰ ۲,۹۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۹۰ ۲,۹۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۳۶۰ ۲,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۴۳۵ ۲,۹۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۵۸۰ ۲,۷۲۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۷۲۰ ۲,۷۲۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۸۶۵ ۲,۷۴۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۷۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۸۲۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۸۲۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۸۲۰ (۰.۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو تسمه ۲۰x۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۲۵x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۳۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۴۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو تسمه ۵۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۹۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۷۳۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۶۷۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۶۶۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۶۲۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۶۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۶۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۶۱۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۶۲۰ (۰.۰۰%)۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۶۸۰ (۰.۰۰%)۰

2 دیدگاه

ارسال یک دیدگاه