جدید ترین نرخ آهن آلات، با سندباد

سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵ ، ۱۴:۱۶:۳۳
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۴۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۴۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۶۵۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۷۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۸۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۰۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱,۶۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱,۵۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱,۵۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱,۵۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱,۵۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱,۵۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱,۵۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱,۵۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱,۵۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱,۵۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱,۵۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱,۵۷۰ (۰.۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲,۲۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x۱۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲,۳۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x۱۰ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲,۳۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۱۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲,۳۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x۲۰ ایرانی - ۷ ۲,۳۲۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲,۳۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۲۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲,۳۲۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۲۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۲۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۲۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۲۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۳۲۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰x۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۲۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۸۰x۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۲۹۰ (۰.۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱,۵۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱,۵۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱,۵۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱,۵۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱,۵۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۱,۵۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۴۸۰ (۰.۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۳۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱,۶۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱,۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۲۶۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۲۰ ۲,۳۳۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۹۰ ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۳۶۰ ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۴۳۵ ۲,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۵۸۰ ۲,۴۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۷۲۰ ۲,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۸۶۵ ۲,۴۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۳۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۲۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۲۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱,۴۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۲۵x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۳۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۴۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۸۰ (۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۱۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۲۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۳۰ (۰.۰۰%)۰