جدید ترین نرخ آهن آلات، با سندباد

چهارشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۶ ، ۱۲:۳۴:۲۴
تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۷۶,۰۰۰ (‎-۱.۰۸%‏)‎-۳,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۳۱۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۲%‏)‎-۱,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳۹۲,۰۰۰ (‎۱.۰۳%‏)‎۴,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۴۵۲,۰۰۰ (‎۰.۴۴%‏)‎۲,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۰۵,۰۰۰ (‎-۰.۶۲%‏)‎-۵,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۸۰۶,۰۰۰ (‎-۱.۲۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۹۹۳,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‏)‎-۲,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۱۲۵,۰۰۰ (‎-۰.۴۴%‏)‎-۵,۰۰۰‏
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۲۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف ۴.۵ ۱,۷۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱,۷۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷.۵ ۱,۶۳۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱,۶۳۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱,۶۲۵ (۰.۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x۱۰ ایرانی شاخه ۴.۵ ۲,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x۱۰ ایرانی شاخه ۵.۵ ۲,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۱۰ ایرانی شاخه ۶.۵ ۲,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x۲۰ ایرانی - ۷ ۲,۳۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲,۴۲۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۲۰ ایرانی شاخه ۹.۵ ۲,۳۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰x۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۳۹۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰x۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۸۰x۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۳۵۰ (۰.۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ۶ متری ۴۲ ۱,۶۳۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۱,۸۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۲۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده - ۲,۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده - ۲,۱۶۰ (۰.۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱,۷۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱,۷۶۰ (۰.۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۳۳۰ (‎۰.۸۷%‏)‎۲۰‏
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۲۰ ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۲۹۰ ۲,۲۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۳۶۰ ۲,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۴۳۵ ۲,۲۰۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۵۸۰ ۲,۲۰۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۷۲۰ ۲,۲۴۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۸۶۵ ۲,۲۱۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۲۴۵ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۲۵x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۳۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۴۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵۰x۵ ایرانی ۱۲ متری - ۱,۴۵۰ (۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۱۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۱۵۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۱۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۶۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۱۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲,۹۷۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲,۹۸۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱.۲۵ ۵.۷ ۲,۹۷۰ (۰.۰۰%)۰