قیمت آهن آلات

2
79

جدید ترین نرخ آهن آلات، با سندباد

دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ، ۱۳:۳۷:۲۲
تیر آهن
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۳۹۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۴۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۵۰۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۶۱۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۷۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۹۱۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۱,۰۵۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۱,۲۵۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۱,۵۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
میلگرد
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵کلاف۴.۵۲,۴۳۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۲,۲۱۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷.۵۲,۰۹۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۲,۰۹۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۲,۱۲۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۲,۱۲۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۲,۱۲۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۲,۱۲۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۲,۱۲۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۲,۱۲۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۲,۱۲۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۲,۱۲۵(۰.۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲.۴۴۲,۹۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x۱۰ایرانیشاخه۴.۵۳,۰۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x۱۰ایرانیشاخه۵.۵۳,۰۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۱۰ایرانیشاخه۶.۵۳,۰۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰x۲۰ایرانی-۷۳,۰۱۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵x۲۵ایرانیشاخه۹۳,۰۷۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۲۰ایرانیشاخه۹.۵۳,۰۲۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۵۰ایرانیشاخه۱۶۲,۹۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۳۰x۶۰ایرانیشاخه۱۷۲,۹۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x۴۰ایرانیشاخه۱۵۲,۹۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰x۴۰ایرانیشاخه۱۹۲,۹۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰x۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۳,۰۲۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰x۷۰ایرانیشاخه۲۷۲,۹۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۸۰x۴۰ایرانیشاخه۲۳۲,۹۸۰(۰.۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵۶ متری۴۲۲,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۲,۱۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۲,۱۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۲,۱۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۲,۱۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۲,۱۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵۲,۴۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰۲,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده-۲,۴۶۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده-۲,۴۶۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده-۲,۴۷۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده-۲,۴۶۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده-۲,۳۶۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده-۲,۳۶۵(۰.۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۲,۱۶۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۲,۱۶۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۲,۱۶۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۲,۱۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۲,۱۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۲,۱۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۲,۱۷۵(۰.۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۲,۸۷۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶x۱/۵۲۲۰۲,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶x۱/۵۲۹۰۲,۹۴۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶x۱/۵۳۶۰۲,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶x۱/۵۴۳۵۲,۵۲۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶x۱/۵۵۸۰۲,۴۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶x۱/۵۷۲۰۲,۴۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶x۱/۵۸۶۵۲,۴۶۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶x۱/۵۱۰۸۰۲,۴۴۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶x۱/۵۱۴۴۵۲,۳۹۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶x۱/۵۱۸۰۵۲,۳۷۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶x۱/۵۲۱۶۵۲,۳۷۰(۰.۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x۵ایرانی۱۲ متری۲۱,۹۷۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۲۵x۵ایرانی۱۲ متری-۱,۹۷۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۳۰x۵ایرانی۱۲ متری-۱,۹۷۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۴۰x۵ایرانی۱۲ متری-۱,۹۷۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵۰x۵ایرانی۱۲ متری-۱,۹۷۵(۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴,۱۳۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳,۷۸۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳,۶۳۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳,۶۴۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳,۶۷۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳,۶۹۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳,۹۲۰(۰.۰۰%)۰

2 دیدگاه

ارسال یک دیدگاه