فرماندار شهرستان فیروزکوه در نشست اتاق اصناف ایران با مهندس محمدرضا مس فروش پیشنهاد داد ادغام اتحادیه ها در شهرستانهای کوچک را متوقف کنید

0
60
فرماندار شهرستان فیروزکوه در نشست اتاق اصناف ایران با مهندس محمدرضا مس فروش پیشنهاد داد ادغام اتحادیه ها در شهرستانهای کوچک را متوقف کنید

ارسال یک دیدگاه