علی اشرف منصوری،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده بخش کشاورزی این استان در بخش های توسعه نوین آبیاری در کشور پیشتاز است

0
54
علی اشرف منصوری،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده بخش کشاورزی این استان در بخش های توسعه نوین آبیاری در کشور پیشتاز است

ارسال یک دیدگاه