• مدیرعامل : جناب آقای عباس صمیمی
  • زمینه فعالیت : هلدینگ در بخش های بازرگانی، پتروشیمی، انرژی، حمل و نقل، فناوری