• زمینه فعالیت : مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سیستمهای قفسه بندی انبار و تجهیزات فروشگاهی