• مدیرعامل : جناب آقای حسن پایداری
  • زمینه فعالیت : تولید محصولات لبنی