• مدیرعامل : جناب آقای حمیدرضا صمدی
  • زمینه فعالیت : تولید کننده مسیرکامل نگهداری و انتقال سوخت خودروهای سورای