دومین بازدید مهندس محمدرضا مس‌ فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از شرکت صنایع لفاف‌زرین طی دو سال گذشته

0
68
دومین بازدید مهندس محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از شرکت صنایع لفاف‌زرین طی دو سال گذشته

ارسال یک دیدگاه