تعریف توسعه و چگونگی دستیابی به آن

0
110
تعریف توسعه و چگونگی دستیابی به آن

توسعه را می توان به مثابه مجموعه تفکیک ناپذیری از آزادی ، رفاه ، گسترش فرصت ها و انتخاب ها و بر قراری اصول حقوق بشر در یک جامعه مدنی تعریف کرد که از طریق توانمندسازی ، واقع گرایی ، سازندگی ، عقل گرایی و هماوردی میسر می شود. به عبارت دیگر توسعه با توسعه «توسعه» دست یافتنی می شود . بدین معنی که هر یک از حروف آن نماینده یک موضوع کلیدی توسعه است که به شرح زیر است:

ت:توانمندسازی ، و: واقع گرایی ، س: سازندگی ، ع: عقل گرایی ، ه: هماوردی (رقابت مندی ).

توانمندسازی:

انسان هم هدف وهم وسیله توسعه است . نه تنها باید فرصت های وی در دستیابی به زندگی مطلوب و اهداف مورد نظر افزایش یابد بلکه همچنین او باید بتواند از آن فرصت ها استفاده کند.آموزش، بهداشت، امنیت فردی و اجتماعی، برقراری حقوق مالکیت و آزادی های مدنی و رفع تبعیض برای مشارکت فعال وی در فعالیت های اقتصادی حائز اهمیت است.

واقع گرایی:

شناخت واقعیات پیرامونی و پرهیز از خیال پردازی از ضروریات هر برنامه توسعه است.تدوین استراتژی توسعه باید مبتنی بر واقعیات و نه تخیلات باشد. دنیای واقعی مملو از نارسایی های حقوقی، قانونی و قضاویی، ریسک و نا اطمینانی است و اعضاء جامعه دنیای توسعه نیافته را فرشتگان و قدیسان تشکیل نمی دهند بلکه باید با توجه به این واقعیات طراحی و تدوین شود و نیازها و اولویت ها موردتوجه قرار گیرند.

سازندگی:

منظور ساختن و بنا کردن و انجام فعالیت های مفید و مولد بر اساس اصول کارایی و بهره وری است . به عبارت دیگر در این جا تاکید بر افزایش سرمایه گذاری تولید و اشتغال و کار و کوشش است که رشد بادوام و همه جانبه ای را در بردارد. به بیان دیگر تنها بر رشد تاکید نمی شود بلکه به شیوه و روشی که رشد ایجاد می شود تاکید می کند. کیفیت و فرآیند رشد و نه سرعت آن است که بر دستاوردهای توسعه تأثیر میگذارد . به همین دلیل به جای رشد از عبارت سازندگی استفاده شده است یعنی رشد با کیفیت.

عقل گرایی:

آدمیزاد که دارای عقل و شعور است و خود را موجودی خردورز و دارای اراده مختار و به همین دلیل محترم وممتاز می داند همواره از طریق تعقل و تفکر و تلاش سعی میکند طبیعت را تسخیر و شرایط زیستی خود را تغییر دهد و آن را بهتر و بهتر سازد.

هماوردی:

هماوردی یعنی رقابت مندی؛ رقابت بهترین روش تخصیص منابع بین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از یک طرف و بین سیاستمداران برای جلب رضایت مردم از طرف دیگر است و مهم ترین اهرم ارتقاء کارایی و بهره وری است. در یک بازار رقابتی تولید حداکثر و سود حداقل می شود و هیچکس در بازار قیمت ساز نیست. اما رقابت در چارچوب معین قانونی و نهادی انجام می پذیرد و یک سازماندهی مطلوب اجتماعی است و شکل مبارزه برای بقاء در جوامع بدوی به خود نمی گیرد بلکه بر اساس اصول و در چارچوب قانونی و شناخته شده بین المللی انجام می پذیرد. رقابت بازار یک فرایند یادگیری کشف دانش است. رقابت موجب واکنش تولید کنندگان نسبت به خواسته مشتریان می شود زیرا آن ها هستند که موفقیت یا شکست بنگاه ها را تعیین می کنند. بازار فرآیند کشف ناشناخته هاست.

عرضه کنندگان و تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر برای تأمین تقاضای مصرف کنندگان همواره وارد عرصه های جدید و ناشناخته شده و آن ها را کشف و تسخیر میکنند و به پیشرفت تکنولوژیکی دست می یابند.

برگرفته از:

*کلیه حقوق برای مجله سندباد (مجله تخصصی کسب و کار سایت سندباد) محفوظ می باشد*

ارسال یک دیدگاه