بازدید مهندس محمدرضا مس‌فروش از گروه کارخانجات به تک به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین واحدهای لنبی کشور

0
60
بازدید مهندس محمدرضا مس‌فروش از گروه کارخانجات به تک به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین واحدهای لنبی کشور

ارسال یک دیدگاه