بازدید ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران و هیات همراه از تولیدکننده ی با سابقه، شرکت کولر ایران در شهرک صنعتی فیروزکوه

0
60
بازدید ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران و هیات همراه از تولیدکننده ی با سابقه، شرکت کولر ایران در شهرک صنعتی فیروزکوه

ارسال یک دیدگاه