اعلام منتخبین واحدهای برگزیده صادراتی توسط خلیل پرتوزاده معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

0
53
اعلام منتخبین واحدهای برگزیده صادراتی توسط خلیل پرتوزاده معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

ارسال یک دیدگاه