استاندار تهران:همکاری های تهران و مسکو وارد حوزه های جدیدی شده است/ بی شک جایگاه آستراخان به عنوان دروازه مبادلات بازرگانی بین دو کشور به ویژه از ایران به روسیه مزیتی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد

0
92
استاندار تهران:همکاری های تهران و مسکو وارد حوزه های جدیدی شده است/ بی شک جایگاه آستراخان به عنوان دروازه مبادلات بازرگانی بین دو کشور به ویژه از ایران به روسیه مزیتی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد

ارسال یک دیدگاه