آگهی مزایده عمومی معادن استان تهران

0
72
درسهاي كسب و كار در پرواز

اطلاعیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان طی اطلاعیه ای عنوان کرد: در نظر دارد تعدادی از معادن فاقد بهره بردار ، باقیمانده محدوده های دارای پروانه اکتشاف مشمول ماده 28 آئین نامه اجرایی قانون معادن و پروانه های اکتشاف ابطالی را از طریق فراخوان و برگزاری مزایده عمومی براساس قانون و آئین نامه اصلاح قانون و سایر قوانین مربوطه به متقاضیان واجد شرایط دارای صلاحیت فنی و مالی واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده، به دبیر خانه سازمان واقع در تهران – ضلع شمال غربی میدان ولیعصر- جنب بازارچه اهدا- کوچه ارژنگ – پلاک 1 مراجعه نمایند و در صورت نیاز پس از مراجعه به سایت www. cadastre.mimt.gov./ir و بررسی نقشه های پیوست و بازدید از معادن و محدودهای مورد نظر از روز چهارشنبه مورخ 1/10/1395 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22/10/1395 پیشنهادهای خود را در یک پاکت در بسته ، چسب و مهر شده ( حاوی سه پاکت به شرح پیوست) به دبیر خانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

پیشنهادهای واصله راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1395/10/25 در کمیسیون مزایده عمومی ( مرحله اول مزایده عمومی) مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

لازم به ذکر است به پیشنهادهائی که فاقد مدارک لازم، ناقص ، نا خوانا و مشروط ، مخدوش و یا بدون سپرده و یا اینکه بعد مهلت مقرر به دبیرخانه سازمان تحویل داده شود هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

منبع : سندباد

ارسال یک دیدگاه