آگهی مزایده عمومی معادن استان تهران

0
57
آگهی مزایده عمومی معادن استان تهران

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی اطلاعیه ای عنوان کرد: در نظر دارد تعدادی از معادن فاقد بهره بردار ، باقیمانده محدوده های دارای پروانه اکتشاف مشمول ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن و پروانه های اکتشاف ابطالی را از طریق فراخوان و برگزاری مزایده عمومی براساس قانون و آئین نامه اصلاح قانون و سایر قوانین مربوطه به متقاضیان واجد شرایط دارای صلاحیت فنی و مالی واگذار نماید.

ارسال یک دیدگاه